Aktualności

Lista rezerwowa

W związku z wyczerpaniem podstawowej liczby miejsc dostępnych w projekcie informujemy, że od dnia 18.02.2021r. formularze rekrutacyjne do projektu „Droga do zatrudnienia” przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową – bez gwarancji udzielenia wsparcia założonego w projekcie.

Uwaga !!!

Informujemy, że Fundacja Inkubator nie współpracuje z żadną firmą pośredniczą w zakresie rekrutacji uczestników do projektu oraz wyboru dla nich poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla jego uczestników, jak i organizatorów stażu/pracodawców zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 6

tel. kom. 609-466-555

tel. stacjonarny: (42) 636-34-69

e-mail: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 02.09.2020 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do przesyłania zgłoszeń:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub

– pocztą elektroniczną na adres: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału dostępnym na stronie www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

Informacje o projekcie

„DROGA DO ZATRUDNIENIA”

Projekt „Droga do zatrudnienia”jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.1  Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 18 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 K i 23M) – mieszkańców woj. łódzkiego, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest skierowany do 50 osób bezrobotnych  (27 kobiet i 23 mężczyzn), mieszkańców  woj. łódzkiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończony 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 5 osób), długotrwale bezrobotne (min. 5 osób), kobiety (min. 27 osób), osoby z niepełnosprawnościami (min. 2 osoby) oraz o niskich kwalifikacjach (min. 10 osób);

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem (max. 10 osób).

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 1. Poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 2. Szkolenia zawodowe i kursy dla 30 osób w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodach:
  • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
  • Elektryk, elektromechanik i elektromonter
  • Fizjoterapeuta i masażysta
  • Kierowca autobusu
  • Kierowca samochodu ciężarowego i ciągnikasiodłowego
  • Krawiec i pracownik produkcji odzieży
  • Kucharz
  • Magazynier
  • Masarzy i przetwórca ryb
  • Monter instalacji budowlanych
  • Operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Pielęgniarka i położna
  • Pracownik ds. rachunkowości i księgowości
  • Robotnik budowlany
  • Spawacz
  • Ślusarz

Ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu).

 • Płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej 30 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW); podmiot przyjmujący na staż może ubiegać się o 500 zł na pokrycie kosztów wyposażenia stanowiska pracy stażysty w niezbędne materiały;
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 20 osób (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3600,00 zł/m-c);
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym, do pobrania na stronie internetowej www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

od 02.09.2020 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie:

– w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00 – biuro projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, tel. (42) 63634 69, 609 466 555

– pocztą tradycyjną na ww. adres biura projektu;

– pocztą elektroniczną na adres: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia”, dostępnym na stronie www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

Dane teleadresowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555

e-mail: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl

Całkowita wartość projektu: 1 166 136,36 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:1 049 522,72 PLN